De derwisj

Een uiterst vrome derwisj loopt in gedachten verzonken langs een rivier. Plotseling wordt hij opgeschrikt door de luide derwisjkreet ‘Oe ja hoe’. De derwisj luistert oplettend toe en denkt bij zichzelf: ‘Dit slaat helemaal nergens op. Wie daar zit te roepen spreekt de lettergrepen helemaal verkeerd uit. Het zou “Ja hoe” moeten zijn.’

Hij weet dat hij als man met inzicht de plicht heeft heeft om deze ongelukkige daarop te wijzen. Daarom huurt hij een bootje en roeit naar het eiland toe dat midden in de rivier ligt en vanwaar hij de roep heeft horen komen.

Daar treft hij in een hutje een man aan in het gewaad van een derwisj, die al roepend zachtjes heen en weer zat te wiegen.

‘Mijn vriend,’ zegt de derwisj, ‘je spreekt het verkeerd uit.’ Het is mijn plicht je daarop te wijzen. Je moet het als volgt uitspreken.’ En deed het hem voor.

‘Dank je wel,’ zegt de andere derwisj deemoedig en de eerste derwisj stapt weer in zijn bootje. Hij is erg met zichzelf ingenomen, omdat hij een goede daad gedaan heeft. Wordt er niet beweerd dat degene die de formule op de juiste wijze uitspreekt zelfs over het water kan lopen?

Nauwelijks is hij weer aan de overkant of hij hoort uit het hutje opnieuw de kreet ‘Oe ja hoe’ komen. De vrome derwisj begint te mediteren over de halstarrigheid van de menselijke aard. Opeens ziet hij iets heel merkwaardigs. De andere man komt vanaf het eiland op hem toelopen — over het water!

Stomverbaasd laat de vrome derwisj de andere derwisj tot bij zijn roeibootje komen en hoort hem zeggen: ‘Broeder, neem me niet kwalijk dat ik je nogmaals lastig val. Ik ben naar je toegekomen om je te vragen of je me nog één keer de juiste aanroep wilt voordoen, want ik kan hem maar niet onthouden.’

Soefi verhaal…