30 citaten van Albert Einstein waar je stil van wordt

albert-einstein-401491_1280

Albert Einstein was een van de meest briljante denkers van de 20e eeuw. Hij bedacht de algemene relativiteitstheorie en nadat hij de Nobelprijs won in 1921, werd hij een van de bekendste en invloedrijke denkers van onze tijd.

Hij is niet alleen bekend om zijn genialiteit op het gebied van de wetenschap, de man had een eigen unieke manier van zien en verstand die je niet zomaar evenaart. Zijn inzichten over het leven, de liefde en filosofie zijn door de tijd gegaan als juist, de moeite waard om te citeren en nuttig, zoals ook zijn academische prestaties. Hieronder staan 30 van onze favoriete citaten van deze ongelooflijke man die liet zien hoe intelligent en goed afgerond hij werkelijk was.

Veel plezier ermee

1. “Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution.”

Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis. Omdat kennis beperkt is terwijl verbeeldingskracht de hele wereld omvat die vooruitgang prikkelt, het begin van de langzame ontwikkeling.

2. “Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds. The mediocre mind is incapable of understanding the man who refuses to bow blindly to conventional prejudices and chooses instead to express his opinions courageously and honestly.”

Geniale geesten hebben altijd hevige tegenstand ondervonden van middelmatige denkers. Het middelmatige verstand is niet in staat om de persoon te begrijpen die weigert te buigen voor vastgelegde vooroordelen en in plaats daarvan kiest zijn mening moedig en eerlijk te uiten.

3. “Human knowledge and skills alone cannot lead humanity to a happy and dignified life. Humanity has every reason to place the proclaimers of high moral standards and values above the discoverers of objective truth.”

Menselijke kennis en vaardigheden alleen kunnen de mensheid niet leiden naar een gelukkig en waardig leven. De mensheid heeft alle reden om verkondigers van hoge morele standaarden en waarden boven de ontdekkers van  de objectieve waarheid te stellen.

4. “Few people are capable of expressing with equanimity opinions which differ from the prejudices of their social environment. Most people are even incapable of forming such opinions.”

Weinig mensen zijn in staat om in alle rust als gelijkwaardige gesprekspartner zijn mening uit te drukken die afwijken van de vooroordelen in hun sociale omgeving. De meeste zijn zelfs niet eens in staat om zo’n mening te vormen.

5. “I, at any rate, am convinced that He (God) does not throw dice.”

Ik, althans, ben ervan overtuigd dat Hij (God) geen dobbelstenen gooit.

6. “The important thing is not to stop questioning; curiosity has its own reason for existing.”

Belangrijk is niet te stoppen met vragen stellen; nieuwsgierigheid heeft haar reden van bestaan.

7. “Science without religion is lame, religion without science is blind.

Wetenschap zonder religie is lam, religie zonder wetenschap is blind.

8. “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the universe.”

Twee dingen zijn grenzeloos: Het universum en menselijke domheid; en ik ben niet zeker van het universum.

9. “Falling in love is not at all the most stupid thing that people do— but gravitation cannot be held responsible for it.”

Verliefd worden is niet het allerstomste wat mensen doen– maar je kan de zwaartekracht hier niet verantwoordelijk voor stellen.

10. “The most beautiful experience we can have is the mysterious. It is the fundamental emotion that stands at the cradle of true art and true science.”

De allermooiste ervaring de we kunnen hebben is het mysterieuze. Het is het fundamentele gevoel dat staat aan de wieg van ware kunst en echte wetenschap.

11. “Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.”

Een ieder die nooit een fout heeft gemaakt, heeft nooit iets nieuws geprobeerd.

12. “Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.”

Probeer geen man van succes te worden maar wel een man van waarden.

13. “The secret to creativity is knowing how to hide your sources.”

Het geheim van creativiteit is weten hoe je je bronnen geheim houdt.

14. “The difference between genius and stupidity is that genius has its limits.”

Het verschil tussen genialiteit en domheid is dat genialiteit haar grenzen heeft.

15. “Weakness of attitude becomes weakness of character.”

Zwakheid in de houding wordt zwakheid van het karakter.

16. “Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas.”

Pure wiskunde is, op zijn manier, het gedicht van logische ideeën.

17. “Nature shows us only the tail of the lion. But I do not doubt that the lion belongs to it even though he cannot at once reveal himself because of his enormous size.”

De natuur laat ons alleen de staart van de leeuw zien. Maar ik twijfel er niet aan dat die leeuw erbij hoort hoewel hij zich niet in een keer kan laten zien door zijn enorme omvang.

18. “Only a life lived for others is a life worthwhile.”

Alleen een leven geleefd voor anderen is een leven waardig.

19. “It’s not that I’m so smart, it’s just that I stay with problems longer.”

Niet omdat ik zo slim ben, het is gewoon omdat ik langer stil sta bij problemen.

20. “My religion consists of a humble admiration of the illimitable superior spirit who reveals himself in the slight details we are able to perceive with our frail and feeble mind.”

Mijn religie bestaat uit nederige bewondering voor de onbegrensde superieure geest, die zichzelf in kleinste details onthult die we kunnen waarnemen met onze breekbare- en zwakke geesten.

21. “Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding.”

Vrede kan niet bewaard worden met dwang. Het kan alleen bereikt worden met begrip.

22. “I never think of the future. It comes soon enough.”

Ik denk nooit aan de toekomst. Die komt snel genoeg.

23. “Do not worry about your difficulties in mathematics, I can assure you that mine are all greater.”

Maak je niet druk over je moeite met wiskunde, ik kan je verzekeren dat de mijne allemaal groter zijn.

24. “In order to form an immaculate member of a flock of sheep one must, above all, be a sheep.”

Met het oog op een vlekkeloos lid van een kudde schapen te worden moet men, bovenal, een schaap zijn.

25. “The most incomprehensible thing about the world is that it is comprehensible.”

Het meest onbegrijpelijke aan de wereld is dat het begrijpelijk is.

26. “Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one.”

De werkelijkheid is slechts een illusie, zij het een heel hardnekkige.

27. “Truth is what stands the test of experience.”

Waarheid is wat toetsing aan ervaring doorstaat.

28. “Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.”

Het leven is net als fietsen. Om je evenwicht te bewaren moet je in beweging blijven.

29. “Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.”

Krankzinnigheid: Keer op keer hetzelfde doen en andere resultaten verwachten.

30. “Common sense is nothing more than a deposit of prejudices laid down by the mind before you reach eighteen.”

Het gezonde verstand is niets meer dan een aanbetaling van vooroordelen door de geest ingegeven voor je achtien werd.

Bron: dailyvibes.org