Een waarschuwing aan het eind van het jaar

Foto door Kendall Hoopes op Pexels.com

Helaas kan dat niet anders. Politiek Den Haag een gewaarschuwd mens dient te handelen. Tot en met dit jaar hebben wij met onze Indische Kwestie in alle redelijkheid en op basis van argumenten met jullie willen praten en overleggen om gezamenlijk te komen tot een definitieve oplossing van gerechtvaardigde eisen te komen. Het is beschamend dat jullie onze uitgestoken handen niet wilden omvatten om dat te doen.

Om die reden, wordt 8 maart 2020 door ons DE DAG VAN DE OPSTAND genoemd.

DEN HAAG U SPEELT MET VUUR. HET OVERGROOT DEEL VAN DE INDISCHE SAMENLEVING IS KWAAD OVER DE HOUDING VAN DIT KABINET EN DE TWEEDE KAMER INZAKE DE INDISCHE KWESTIE

DE ROEP OM HARDERE ACTIES WORDT LUIDER.

Bij voortduring wordt steeds aangegeven door Den Haag dat er al veel eerder in 2011 een overeenkomst werd gesloten tussen de toenmaligen staatssecretaris Van Rijn en Dhr. Silfraire Delhaye. Wat niet gezegd wordt dat is dat die overeenkomst tussen de beide heren werd gesloten zonder medeweten van een stevige achterban en nimmer de goedkeuring heeft gekregen van wie dan ook. Eerlijk gezegd had ook de portier van een willekeurige schouwburg zo’n overeenkomst kunnen sluiten. Een overeenkomst zonder enige waarde en voor de gehele Indische samenleving onacceptabel.

Dit werd iedere keer opnieuw verteld tegen allerlei functionarissen in het Haagse. Gesprekken hierover werden afgehouden en vermeden. Jarenlang heeft Indische Kwestie aangeklopt om serieus gehoord te worden., maar iedere keer opnieuw werden de deuren daar weer gesloten of heel soms schijngesprekken gevoerd.

Op 3 september j.l. mocht ik mijn boek “Een beetje van dit, een beetje van dat” uitreiken aan de leden van de vaste kamercommissie. Hierbij sprak ik het volgende uit;

Geachte voorzitter(s) en leden van dit college.

Ik voel me vereerd om u vandaag mijn boek “een beetje van dit, een beetje van dat te mogen uitreiken via het Indisch platform 2.0 / meldpunt Indische kwestie, namens de Nederlands Indische gemeenschap waar het om gaat.

Al vele jaren is de Indische kwestie een heikel punt waarover binnen de Indische samenleving onvrede heerst over het idee dat er door de rijksoverheid nauwelijks enige belangstelling bestaat voor de naar hun mening gerechtvaardigde wensen tot erkenning van alle leed die de eerste en tweede generatie hebben moeten ondergaan tijdens en na de oorlog(en) en dan bedoel ik de WW2, de Bersiap en de lange periode erna, mede met het gegeven dat zij allen altijd trouwe onderdanen zijn en allen het Nederlanderschap hadden.

In feite bestaat deze onvrede al meer dan 74 jaar.

Ruim 50 jaren heb ik zelf dit verlangen van deze voormalige inwoners, deze Nederlanders uit Nederlands Indie wat nu Indonesië heet ondersteund.

Ik zal vanaf deze plaats niemand de zwarte piet toeschuiven over het waarom en waardoor het zo lang heeft geduurd voordat de Indische kwestie in dit huis ons inziens serieus en vastberaden naar voren kon worden gebracht. Vanuit een gevoel van onmacht, zo duidelijk aanwezig dat zelfs bij velen de roep opkomt om stevig de barricaden op te gaan. Iedere dag sterft er een ouder uit Indië. iedere dag komen de oorlogen in hen weer dichterbij.

Gelukkig kunnen wij en willen wij, het gezond verstand gebruiken, en niet die roep vorm geven.

Voor mij als schrijver was dit een teken dat er iets moest veranderen. door zelf een bijdrage te leveren, bovenop de bijdrages die ik al geleverd heb om uitleg te geven aan het leven van mijn eigen vrouw, kind van een Indische moeder en een Japanse vader. een persoonlijk diepdroevig verhaal wat een onbedoeld effect heeft op ons gezin en zelfs op de kleinkinderen. ook haar leed is nooit echt erkent.

Het boek bestaat uit diverse opgevangen verhalen over de vele gebeurtenissen die destijds aanleiding zijn geweest om het land waar men geboren is en waar de navelstreng ligt begraven te moeten verlaten. De dilemma’s die er waren en de angst die gepaard ging met de feitelijke omstandigheden zorgden er voor dat men min of meer moest vluchten.

Nee, niet de strijd met Japan alleen was daar debet aan. Ja, de krankzinnige periode die bijna onmiddellijk daarna ontstond en die aangeduid wordt als de Bersiap, die op zich weer werd gevolgd door de onafhankelijkheidsstrijd van de Indonesiërs.

Vanaf deze plek, en dat zeg ik nogmaals, wil ik hier niemand belasten met welke vorm van schuldvraag dan ook. Ik probeer middels dit boek ook te spreken voor vele duizenden inmiddels dode familieleden. Gezien het feit dat u allen, leden van de tweede kamer, na de door mij genoemde periodes bent geboren en het deze geschiedenis op de scholen hierover zeer gebrekkig en onvoldoende behandeld zijn is het een feit gebleken dat als u wordt gevraagd hierover te spreken en te debatteren u doodgewoon feitenkennis tekort komt om dit doen.

Het Indisch platform 2.0 heeft met mij het besluit genomen om mijn veel gelezen en door anderen gewaardeerde stukken online op social media te bundelen in boekvorm en dit boek aan u te overhandigen opdat u dit in u op kunt nemen en te betrekken in ons aller wens om met elkaar blijvend aan tafel te zitten en met elkaar impasses te doorbreken, zo die er nog mogen liggen.

Deze boeken zijn beschikbaar gekomen doordat vele medestanders van de Indische kwestie / Indisch platform 2.0 hiervoor de gelden beschikbaar hebben gesteld. Ieder lid van de tweede kamer ontvangt hiermee een exemplaar, zodat iedereen weer een stapje dichterbij kan komen bij wat er werkelijk – achter de schermen – speelt; Geen uiterlijk vertoon maar de diepe pijn erachter. (einde speech)

Maar… helaas bleef iedere positieve actie uwerzijds uit en werden wij zelfs in uw gebouw, in de grote vergaderzaal of waar dan ook, niet serieus te worden genomen. Integendeel zelfs, wij werden geschoffeerd en als onbelangrijk terzijde geschoven.

DAAROM ZAL HET KOMEND JAAR – TEGEN ONZE NATUUR IN – DE ACTIES OM OP BASIS VAN GEMEEN OVERLEG TE VERHARDEN.

2020 wordt de 75 jarig vrijheid van Nederland massaal gevierd, maar bedenk dat het voor Indisch en Mollusk Nederland absoluut geen vrijheid betekent.

door Han Dehne